Агентский договор на предоставление услуг риэлтера

На украинском языке

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

«___» _____________ 20 __ р.

№ ___

м. _____________________

______________________________________________________________________ (далі «Агент») в особі ______________________________________________________ , який діє на підставі ____________________________________________ , з однієї сторони та _____________________________________ , який проживає за адресою: ___________ ___________________________________________________________________ (далі «Принципал»), з іншої сторони (надалі іменовані «Сторони», а кожна окремо - «Сторона») склали цей агентський договір (далі «Договір») про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Агент зобов’язується в порядку і на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, надати Принципалу наступні ріелтерські послуги:

1.1.1. Знайти прийнятний для Принципала варіант обміну його квартири за номером __ , по вулиці ______________ , будинок № __ , в м. _____________________________ , ____________________ області,

або

Знайти покупця на квартиру за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області, та одночасно підібрати іншу квартиру для придбання ії Принципалом взамін проданої.

1.1.2. Територією, в межах якої Агент здійснює діяльність, визначену цим Договором, є м. _______________________________________________________________________ , ______________________________________області.

1.1.3. Надати юридичний супровід здійснюваних операцій.

2. Права та обов’язки Агента

2.1. До квартири, яку Принципал має за сприяння Агента отримати в обмін на квартиру за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області, або придбати взамін проданої квартири за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області, висуваються вимоги, викладені в додатку 2 до цього Договору, який є невід’ємною його частиною.

2.2. Агент повинен інформувати Принципала про необхідність проведення переговорів, сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між Принципалом та потенційними учасниками обміну, або потенційними покупцями і продавцями.

2.3. Агент консультує Принципала по правових та комерційних питаннях, пов’язаних з об’єктами його інтересу.

2.4. Агент зобов’язаний дотримуватись директив Принципала стосовно цін, умов купівлі, продажу, або обміну та способу і умов взаєморозрахунків між Принципалом та потенційними учасниками обміну, або потенційними покупцями і продавцями.

2.5. Агент користується незалежністю в проведенні маркетингових досліджень ринку продавців нерухомості в сегменті, який цікавить Принципала, та пошуку потенційних учасників обміну, або потенційних покупців і продавців.

2.6. Агент не може передавати на свій розсуд іншим особам прав, якими він володіє в інтересах Принципала.

2.7. Агент не має права передавати любу інформацію, пов’язану із предметом Договору, іншим особам, використовувати ії у власних інтересах, або інтересах інших осіб, як при здійсненні діяльності за цим Договором, так і після припинення строку дії Договору.

3. Права та обов’язки Принципала

3.1. Принципал зобов’язаний забезпечити Агента необхідними інформаційними та технічними матеріалами стосовно своєї квартири.

3.2. Принципал повинен сплатити  винагороду Агентові у розмірі та за умовами, визначеними цим Договором.

3.3. Принципал зобов’язується не укладати на період дії цього Договору аналогічних угод з третіми особами та утриматись на період дії цього Договору від самостійного пошуку варіантів обміну, або продажу квартири за номером __ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області.

3.4. Усі дії Агента стосовно надання ріелтерських, юридичних, або інших послуг за цим Договором мають бути попередньо узгоджені із Принципалом і дістати схвалення Принципала.

4. Умови і розмір агентської винагороди

4.1. Агент одержує агентську винагороду за здійснені ним в інтересах Принципала в повному обсязі ріелтерські та інші послуги, передбачені цим Договором, тільки за умови отримання Принципалом передбаченого чинним законодавством документа про державну реєстрацію права власності на квартиру, яка є результатом обміну, або продажу квартири за номером __ , по вулиці ___________ , будинок №__ , в м. _______________ , _________________ області (з одночасним придбанням іншої квартири) у розмірі:

4.1.1. _____ відсотків від експертної оцінки вартості квартири за номером___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області, якщо відбувся ії обмін на іншу квартиру,

або

4.1.2. ______ відсотків від вартості квартири за номером___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області, зазначеної в договорі купівлі-продажу цієї квартири, якщо відбувся продаж зазначеної квартири з одночасною купівлею іншої квартири.

4.2. Агентська винагорода виплачується Принципалом Агенту на протязі трьох робочих днів після державної реєстрації права власності на квартиру, яку Принципал отримує в результаті обміну, або продажу квартири за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області (з одночасним придбанням іншої квартири).

Принципал зобов’язаний зареєструвати право власності на квартиру на протязі п’яти робочих днів після дня укладення договору міни, або договору купівлі - продажу квартири, придбаної взамін проданої квартири за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області.

4.3. Агентська винагорода виплачується Принципалом Агенту шляхом перерахування відповідної суми на банківський рахунок Агента ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ , або готівкою через касу Агента.

5. Строк дії Договору

5.1. Цей Договір вступає в силу після підписання його Сторонами і діє на протязі _________________ календарних днів з дня його підписання.

5.2. Строк його дії автоматично продовжується ще на ___________ календарних днів за умови, що жодна Сторона не заявила про відмову продовжити дію Договору.

5.3. Договір може бути припинено до закінчення строку дії на підставі письмового звернення однієї з Сторін, яке надається не пізніше ніж за три дні до дати розірвання Договору.

5.4. Договір також вважається припиненим до закінчення строку його дії, якщо за цей час Сторони виконали усі умови Договору.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Агент несе відповідальність у повному обсязі за шкоду, заподіяну Принципалу, внаслідок невиконання, або неналежного виконання своїх обов’язків за цим Договором.

6.2. Принципал несе відповідальність за своєчасність сплати агентської винагороди у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

7. Особливі умови

7.1. Всі спори, що виникають між Сторонами в зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України.

7.2. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках (із двома додатками, що є невід’ємною частиною Договору), по одному для кожної із Сторін, кожний має однакову юридичну силу.

8. Реквізити і підписи Сторін

 • Агент:

 • _________________________________
 • _________________________________
 • _________________________________
 • _________________________________
 • _________________________________
 • _________________________________
 • _________________________________
 • Тел._____________________________
 • ______________________ (_________)
 • Принципал:

 • _________________________________
 • _________________________________
 • _________________________________
 • _________________________________
 • _________________________________
 • _________________________________
 • _________________________________
 • Тел._____________________________
 • ______________________ (_________)

 • Додаток 1 до агентського договору
 • від «___» _______ 20_____ р., № _____
 •  
 • Сторони:
 • ________________________________
 • ________________________________

Коротка характеристика квартири за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок №___ , в м. _______________________________ , ___________________ області


 • Додаток 2 до агентського договору
 • від «___» _______ 20 ____ р., № _____
 •  
 • Сторони:
 • _______________________________
 • _______________________________

1. Орієнтовна вартість квартири за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________, ________________________ області, _______ доларів США, перерахованих за курсом Національного Банку України на день заключення договору міни, або договору купівлі-продажу.

2. Вартість квартири для наступного придбання ії Принципалом при варіанті, зазначеному в абзаці третьому, підпункту 1.1.1, пункту 1 цього Договору, має бути в межах суми, отриманої за продаж квартири за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області.

3. Вартість квартири за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ________________________ області, може змінюватись як у бік збільшення, так і в бік зменшення. Остаточна ціна продажу квартири за номером ______ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області, та ціна придбання квартири взамін квартири за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області, визначаються виключно Принципалом.

4. До квартири, яку Принципал має отримати в обмін на квартиру за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області, або придбати взамін квартири за номером ___ , по вулиці ____________ , будинок № ___ , в м. _______________________________ , ___________________ області, висуваються слідуючі вимоги:

4.1. Окрема ______ кімнатна квартира зі всіма зручностями і балконом, загальною площею не меншою за __ кв.м.

4.2. Стан квартири має відповідати діючим санітарно-технічним нормам.

4.3. Квартира має бути розташована на ________ поверхах.

4.4. Бажана наявність інтернету та телефону. За відсутності - обов’язкова можливість їх встановлення.

4.5. Серед сусідів відсутні алкоголіки та наркомани.

4.6. Агент повинен попередити Принципала про всі існуючі права третіх осіб на квартиру та стан розрахунків за житлово-комунальні та телекомунікаційні послуги, послуги зв’язку та інтернету.


Література

1. Господарський Кодекс України - глава 31

2. Цивільний Кодекс України - ст. 659, 660

3. Все про бухгалтерський облік - №27/2002, Договори в Україні, с.40; №112/2006, с.22-30


Примечания

Агентский договор - гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала.

Принципал - от лат. principalis, англ. principal - главный. А. Глава, хозяин. Б. Основной должник в общем обязательстве. В. Физическое или юридическое лицо, от имени которого действует агент, представитель. Г. Лицо, участвующее в сделке за свой счет.